برده ایرانی برای دوتا میسترسش، مهسا و یکی دیگه لیس می زند