ဒေါ်ရိုစီ ဆူး ( ၂ ) – ခရေ တစ်ပွင့် ရဲ့ ကြွေလွင့်သံ