10-Rico Kurusu-The Sperm Smash! Aim at the Pussy!-2